Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

2019

Serbski sejm bilancěrujo na pósejźenju w Sěpem wuspěšnu jadnolětnu źěłabnosć

Zachadnu sobotu su wótpósłane Serbskego sejma hobradowali w serbskej jsy Slěpe slědny raz w lěśe 2019 ...

Dalej cytaś

Serbski sejm k sakskemu koaliciskemu dogronoju

Serbski sejm reagierujo optimistiski na źinsajšne wózjawjenje koaliciskego dogrona, wiźi pak teke kritiske dypki ...

Dalej cytaś

Něnto tež za Miłoraz pśichod zawěsćiś

Zwězk „Ende Gelände“ pśizamknjo se „Zgromadnemu wózjawjenju: Miłoraz se njewótbagrujo!“ ...

Dalej cytaś

ILO 169 - Dalšne rozjasnjenja notne

Serbski sejm wzejo z wjelikeju starosću k wěsći, až kěžarstwowe powědarje ratificěrowańske plany se póśědujuce na Serbow negěruju ...

Dalej cytaś

ILO 169 - Bundeskanzeramt wótgroni

Kněžaŕstwo hugronijo se za to, až se Serby ako indigeny lud pśipóznaju ...

Dalej cytaś

Forderung an die Koaltionsverhandlungen in den neu gewählten Landtagen in Sachsen und Brandenburg

In der Sitzung des Serbski Sejm in Cottbus wurden Forderungen an das zukünftige Regierungshandeln in Sachsen und Brandenburg, in den Bundesländern unseres angestammten Siedlungsgebietes gefasst. Diese richten sich an die Fraktionsvorsitzende, Verhandlungsführer und sorbenpolitische Akteure der koalitionsverhandelnden Parteien der jeweiligen Länder.

Dalej cytaś

Serbski sejm a wobswětowych zwjaskow pominaje stopp wotbagrowanych planowanje za „wosebnje/dźělowe polo Miłoraz“

W gromadna deklaracija wot 18.07.2019 w Drezdźanach Serski Sejm, politiska zastupowanja bramborskich a sakskich serbow, někotare wobydlarjow Miłoraza, wšelakich wobswětowych a naturuškitowych zwjaskow pominali, Miłoraz njebudźe nejo wotbagrować ...

Dalej cytaś

n-tv: Sorbisches Parlament fordert sofortiges Ende des Braunkohlebergbaus

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Sorbische Parlament (Serbski Sejm) hat ein sofortiges Ende des Braunkohlebergbaus in der Lausitz verlangt und damit auch den Verzicht auf das Abbaggern der Ortschaft Mühlrose.

Dalej cytaś

Pśepšosenje: Serbski sejm a wobswětowe zwjaski su zgromadne zasajdźe za Miłoraz

Serski Sejm a zastupjenje a podpisanych zwjaskow pćedstaje zgromadnu deklaraciju k Łlužiskych jamow a jama wochoza, a pćichod Miłoraza ...

Dalej cytaś

Hobzamkńeńe

Die Entscheidung der sächsischen LINKEN, den sorbischen Kandidaten Heiko Kosel, der zugleich auch gewählter Abgeordneter und Vorsitzender des Verfassungs- und Rechtsausschusses des Serbski Sejm ist, auf den 60. und somit letzten Listenplatz zu platzieren, stellt auch einen Affront gegen den Serbski Sejm dar.

Dalej cytaś

Medijowa powěsć

Dnja 15. junija jo se Serbski sejm zmakał w Serbskem domje w Budyšynje.

Dalej cytaś

Serbski sejm zmaka se na dalšne pósejźenje w Budyšynje w Serbskem domje

Dnja 15.06.2019 do Serbskego doma – wjelika žurla (Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn)

Dalej cytaś

Pósejźenje Serbskego sejma

Dnja 14. apryla jo Serbski sejm w Mrocnej/Pretschen hobradował ...

Dalej cytaś

Domowina a Serbski sejm stej za dialog

Sobotu, dnja 30. měrca, jo se wótměła głowna zgromaźina Domowiny w Chrosćicach. Toś tu góźbu stej hužyłej Jadwiga Pjacec ako čłonka z towaristwa Stup dale z.t. a Alexander Pólk, hobej cłonka Serbskego sejma, aby k delegatam kšywowego zwězka hulicowałej wó serbskem kubłanju zwenka Łužyce a wó póśěgu mjazy Serbskim sejmom a Domowinu.

Dalej cytaś

Serbski sejm pódeprějo hobydlarjow Miłoraza

Dnja 1. měrca 2019 jo se w Miłorazu zmakała delegacija Serbskego sejm z pótrjefjonymi brunicoweje jamy Wochoze ...

Dalej cytaś

Pśepšosenje na zjawne pósejźenje Serbskego sejma

09.02.2019 w žurli hosćenca „Do zeleneho wěnca“ we Ćisku wot 13 hodź.

Dalej cytaś

Pósejźenje Serbskego sejma z dobrymi wunoskami

Dnja 12.01.18 jo se Serbski sejm prědny raz w Dolnej Łužycy zmakał, w bergarskem domje we Wětošowje ...

Dalej cytaś

Pśepšosenje na zjawne pósejźenje Serbskego sejma

dnja 12.01.2919 w Bergarskem domje na Awgusta Bebelowej droze 9 w 03226 Wětošowje (Błota)

Dalej cytaś