Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Swětocne konstituěrowanje a prědne wobzamknjenja Serbskego sejma dnja 17. nowembra w Slěpem


Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(144): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel))
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(125): Contao\ModuleNews->Contao\{closure}()
#8 system/modules/news/templates/news/news_full.html5(15): Contao\Template->__get('text')
#9 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/client...')
#10 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#11 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#12 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(218): Contao\FrontendTemplate->parse()
#13 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#14 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#18 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#19 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#20 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#21 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#22 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#23 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#24 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#25 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#26 {main}

W srjejźołužyskem Slěpem/Schleife jo se dnja 17. nowembra 2018 konstituěrował Serbski sejm. Wón jo prědne ludowe zastupnistwo Serbow a licy 24 wólonych wótpósłańcow. W bogatej licbje su se wobźělili gósći na prědnem pósejźenju Serbskego sejma.

Do konstituěrowanja jo se wótměła ekumeniska nabóžnina w slěpjańskej cerkwi z fararjom Ingolfom Kśenku z Janšojc/Jänschwalde. Wón jo dopominał na stare, wót Mjertyna Luthera w pśestajenju Biblije wužywane nimske słowo „Lindigkeit“. Wóno měni zamóžnosć, słužyś kazni a spšawnosći z rozswětlarskim rozymom, ako tež pśipóznaś luźi w swójom tudybyśu, swójich  pótrjebnosćach a zacuśach. Z wułoženim zwiska wó dobrośiwosći ako pócynk a wó lipje ako bom Serbow jo faraŕ Kśenka skreslił wobraz pśikłada za sejm.

W dostojnem wótwórjeńskem nagronje k swětocnemu konstituěrowanju jo prof. dr. Klaws Thielmann ako cłonk Rady starostow pómjenił wudobyśa sejma a pódał póglěd na pśiduce móžnosći samopóstajowanja w kulturnych a kubłańskich nastupnosćach pśi wumóženju rěcow a kultury: „Nastawa za skšuśenje serbskego sebjewědobnja nastrawa, kótaraž se zepjerajo na zgromaźeństwo Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w dobrej wobjadnosći z nimskim wobydlarstwom. Sejm twóri se puś do samopóstajowanja serbskego luda w ramiku zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimskeje. W stawiznopisu změjomy dwě dobje za Serbow: jadnu do parlamenta a jadnu wótněnta.“

Swěźeńske nagrono jo měł dr. Měrćin Wałda jako załožeński cłonk na tom dnju rozwězaneje iniciatiwneje kupki za Serbski sejm. Wón jo pódał hyšći raz ze socialnowědomostnego a kulturnowědomostnego wiźenja doglěd do zwiskow wokoło sejma a za jogo pótrjebnosć.
Wobej nagronje stej pokazałej, kak su z pšašanjow zajźonych lět wurosli jasnosći a perspektiwy za puś Serbskego sejma.

W póstrownych adresach bu prědnemu parlamentoju Serbow wjelerake pśipóznaśe wugronjone. Wótpósłańce krajneju sejmowu Bramborskeje a Sakskeje a zwězkowego sejma kaž tež statny minister a zagronity za serbske nastupnosći su wugronili glukužycenja, žycyli wuspěch abo su pórucyli pódpěrowanje.

Powědarka rady starostow Silwija Stefanowa (Carny Chołmc/Schwarzkollm) a wólbny wjednik dr. Hagen Domaška (Drježdźany/Dresden) stej wótpósłańcam wugroniłej glukužycenja a jim pśepódałej wobwěsćeńske wopisma ako tež knigły „Minderheitenrecht ist Menschenrecht“ wosobinski signěrowane wót Pětša Kroha.

Pód wjednistwom starstwoweje prezidentki a rownocasnje prědneje pśiwobrośańskeje partnarki sejma, Edith Pjeńkoweje z Rownego/Rohne, jo se prědne pósejźenje zjawnje wótměło. Wóno jo wopśimjeło wustajenje nachylnego jadnańskego pórěda. Wótpósłańce su wušej togo wobzamknuli, wužywaś titul „Serbski sejm“ ako swójske mě za parlament. Dalej su z prědnego wobradowanja wujšli tśi pósołstwa, kótarež buchu wobzamknjone:

  • Tomaš Wornar (Drježdźany/Dresden) jo pśecytał do manifesta spisane zasady zgromadnego źěła Serbskego sejma.
  • Hanzo Wylem-Keł (Huštań/Wüstenhain) jo zapódał wót Uda Nikuša (Cersk/Tschernitz) iniciěrowane měrowe pósołstwo, z njepowalneju wólu se ako Łužyske Słowjany zasajźowaś za nutśikowny a wenkowny měr.
  • Tomaš Čornak (Njebjelčicy/Nebelschütz) jo zastupniske pšawo Serbskego sejma zwězał ze źěkom a respektom napśeśiwo Domowinje, kótaraž jo ako kšywowy zwězk serbskich towaristwow dotychměst pógónjowała politiske sobupóstajanje.

Pśiduce zjawne pósejźenje Serbskego sejma buźo dnja 15. gódownika/decembra 2019.

Slědk