Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Serbska pógromadnosć

Juž 1000 serbskich wósobinow pódpěrujo ze swójim pódpismom załoženje demokratiski legitiměrowanego SERBSKEGO SEJMA, mjazy nimi wjeduce zastupniki zjawnego žywjenja, huměłcy, wědomnnostniki, burja, duchowne, rucnikarje a pśedewześarje, wósebnje pak wjele huknikow, huknjeńcow a studańcy*. Wóni se statkowne zastupnistwo swójich zajmow na cełostatnej rowninje žyce a kwitucu, nacasnu serbsku pógromadnosć, na kótarež mógu byś gjarde.

Nazgónjenja huce, až traju kulturne sebjenamakańske procesy ludow cesto pśez generacije, ako dajo se hobglědowaś na pśikłaźe Samow, indigenych ludow Ameriki, ale tež Nimcow, kenž maju mjaztym ceło samorozmějucy parlamenty. Dynamika na nas statkujucego kulturnego, góspodarskego a demografi skego huwiśa ako teke kopica nadawkow, zwězana z dłukodobnem zawěsćenim našeje eksistency ako lud ze swójskeju kulturu, wšak nam njedowoliju cakaś dalšnu generaciju.

Na gluku daju nam wót hustawy šćitane pšawa na lichotu – kenž su se huwójowali 1989/90 tež wót serbskich luźi – źinsa kuždycku móžnosć, se sami organizěrowaś statkownje a casoju wótpowědnje. Togodla jo samy naš nadwk, něnto hužywaś toś tu historisku šansu. Dla tog:

Hutwórjenje huspěšneje serbskeje pógromadnosći z pśikładnym hucynkom za druge ludy mimo stata.

Hužytk

samopóstajowanje: dojśpiśe kulturnopolitiskeje zamóžnosći jadnanja ako narod

samogódnota: pśewinjenje traděrowanego zacuśa mjenjejgódnosći

wiźenje wót wence: emancipěrowanje ako rownopšawny statny lud

trajnosć: dłujkodobne zawěsćenje atraktiwnosći našeje rěcy a kultury

źěłowe městna: zasajźenje našeje kulturneje identity za kšuśenje regionalneje góspodarskeje mócy

žywjeńska radosć: zmysłapołna móžnosć sobustatkowanja za luźi wšyknych generacijow pśi zhopšawdnjenju „serbskego wózroźenja“