Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Serbska pógromadnosć

Juž 1000 serbskich wósobinow pódpěrujo ze swójim pódpismom załoženje demokratiski legitiměrowanego SERBSKEGO SEJMA, mjazy nimi wjeduce zastupniki zjawnego žywjenja, huměłcy, wědomnnostniki, burja, duchowne, rucnikarje a pśedewześarje, wósebnje pak wjele huknikow, huknjeńcow a studańcy*. Wóni se statkowne zastupnistwo swójich zajmow na cełostatnej rowninje žyce a kwitucu, nacasnu serbsku pógromadnosć, na kótarež mógu byś gjarde.

Nazgónjenja huce, až traju kulturne sebjenamakańske procesy ludow cesto pśez generacije, ako dajo se hobglědowaś na pśikłaźe Samow, indigenych ludow Ameriki, ale tež Nimcow, kenž maju mjaztym ceło samorozmějucy parlamenty. Dynamika na nas statkujucego kulturnego, góspodarskego a demografi skego huwiśa ako teke kopica nadawkow, zwězana z dłukodobnem zawěsćenim našeje eksistency ako lud ze swójskeju kulturu, wšak nam njedowoliju cakaś dalšnu generaciju.

Na gluku daju nam wót hustawy šćitane pšawa na lichotu – kenž su se huwójowali 1989/90 tež wót serbskich luźi – źinsa kuždycku móžnosć, se sami organizěrowaś statkownje a casoju wótpowědnje. Togodla jo samy naš nadwk, něnto hužywaś toś tu historisku šansu. Dla tog:

Hutwórjenje huspěšneje serbskeje pógromadnosći z pśikładnym hucynkom za druge ludy mimo stata.

Hužytk

samopóstajowanje: dojśpiśe kulturnopolitiskeje zamóžnosći jadnanja ako narod

samogódnota: pśewinjenje traděrowanego zacuśa mjenjejgódnosći

wiźenje wót wence: emancipěrowanje ako rownopšawny statny lud

trajnosć: dłujkodobne zawěsćenje atraktiwnosći našeje rěcy a kultury

źěłowe městna: zasajźenje našeje kulturneje identity za kšuśenje regionalneje góspodarskeje mócy

žywjeńska radosć: zmysłapołna móžnosć sobustatkowanja za luźi wšyknych generacijow pśi zhopšawdnjenju „serbskego wózroźenja“

Institucije

RADA STAROSTOW A STAROSTOWKOW: kulturna wědobnosć

Nadawki:

 • pśewóźujo organizatoriske konstituěrowanje pógromadnosći
 • pó konstituiciji SERBSKIEGO SEJMA: reprezentujo ideelnje serbski lud

Naraźenje:

 • něźi 12–20 cłonkow wšakich generacijow
 • pśidu z krejza pódpěrarjow a pódpěrarkow abo se naraźiju
 • namakanje psez iniciatiwnu kupku w konsensu, pózdźej pśez wólby PŚEDPARLAMENTA resp. SERBSKI SEJM

Cłonki RADY STAROSTOW su wósobinski integerne a njewótwisne, su w zjawnosći pśipóznate a zasajźuju se za serbsku wěc.

 

PŚEDPARLAMENT: zachopiś móžo se ned

Nadawki:

 • pómjenjujo kulturpolitiske priority
 • huwija konkretne koncepty k jandnanju
 • etablěrujo parlamentarisku mysl w serbskej zjawnosći
 • huźěwa zakładne statuty serbskeje pógromadnosći
 • wóli EKSEKUTIWNY HUBĚRK

Naraźenje:

 • do wuzwólowanja wopšawnjone su wšykne pódpěrowarje a pódpěrowarki ideje, kenž daju se zapisowaś do wólbnych lisćinow
 • Nadregionalnje (njewótwisnje wót bydlišća)
 • wólby doglědujo RADA STAROSTOW A STAROSTOWKOW
 • něźi 30 cłonkow
 • aktiwne a pasiwne wuzwólowańske pšawo za jadnotliwu wósobu

 

SERBSKA KOMISIJA: něchten dej to zwónoźeś

Nadawki:

 • zhopšawdnjujo indentifi cěrowane kulturpolitiske priority na wšyknych statnych a nadstatnych rowninach
 • huwija politiske iniciatiwy

Naraźenje:

 • cłonki se wóle wót PŚEDPARLAMENTA

Perspektiwa

PŚEDPARLAMENT buźo wótlichowany wót SERBSKEGO SEJMA, kenž w pśichoźe huzwólujo SERBSKU KOMISIJU. RADA STAROSTOW ako šćitarka serbskeje kulturneje identity institucionelnje nadalej hobstoj. Procujomy se wó konstituiěrowanje serbskeje pógromadnosći we formje pšawniski zamóžneje zjadnośeństwa zjawnego pšawa (Zzp/KöR). SERBSKI SEJM se etablěrujo ako politiski słup serbskeje pógromadnosći.