Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Swjatočne konstituowanje a prěnje wobzamknjenja Serbskeho sejma dnja 17. nowembra w Slepom


Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(144): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel))
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(125): Contao\ModuleNews->Contao\{closure}()
#8 system/modules/news/templates/news/news_full.html5(15): Contao\Template->__get('text')
#9 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/client...')
#10 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#11 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#12 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(218): Contao\FrontendTemplate->parse()
#13 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#14 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#18 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#19 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#20 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#21 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#22 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#23 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#24 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#25 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#26 {main}

W srjedźołužiskim Slepom/Schleife je so dnja 17. nowembra 2018 konstituował Serbski sejm. Wón je prěnje ludowe zastupjerstwo Serbow a liči 24 wolenych zapósłancow. W bohatej ličbje su so hosćo na prěnim posedźenju Serbskeho sejma wobdźělili.

Do konstituowanja je so wotměła ekumeniska nutrnosć w slepjanskej cyrkwi z fararjom Ingolfom Kśenku z Janšojc/Jänschwalde. Wón je dopomnił na stare, wot Měrćina Luthera w přełožku Biblije wužiwane němske słowo „Lindigkeit“. Tute měni zamóžnosć, słužić zakonju a sprawnosći z rozswětlerskim rozumom, kaž tež připóznać ludźi w swojim tudyšim byću, swojich potrjebach a začućach. Z wułoženjom zwiska wo dobroćiwosći jako počink a wo lipje jako štom Serbow je farar Kśenka rysował wobraz přikłada za sejm.

W dostojnej wotewrjenskej narěči při swjatočnym konstituowanju je prof. dr. Klaws Thielmann jako čłon Rady starostow pomjenował wudobyća sejma a podał dohlad do přichodnych móžnosćow samopostajowanja w kulturnych a kubłanskich naležnosćach při wuchowanju rěčow a kultury: „Nastawa grat k skrućenju serbskeho sebjewědomja, kiž so zepjera na zhromadźenstwo Serbow w Delnjej a Hornjej Łužicy w dobrym susodstwje z němskej ludnosću. Sejm twori puć do samopostajenja serbskeho ludu we wot zakładneho zakonja Zwjazkoweje republiki Němskeje spožčenym ramiku. Změjemy w stawiznopisu dwě dobje za Serbow: jednu před parlamentom a jednu wot dźensnišeho.“

Swjedźensku narěč je měł dr. Měrćin Wałda jako załoženski čłon na tymle dnju rozpušćeneje iniciatiwneje skupiny za Serbski sejm. Wón je ze socialno- a kulturnowědomnostneho wida hišće jónu podał dohlad do zwiskow wokoło sejma a za jeho potrjebu. Wobě narěči stej pokazałoj, kak su z prašenjow zańdźenych lět wurosli jasnosće a perspektiwy za puć Serbskeho sejma.

W postrownych adresach je so prěnjemu parlamentej Serbow wjelekrótne připóznaće wuprajiło. Zapósłancojo krajneju sejmow Braniborskeje a Sakskeje a zwjazkoweho sejma kaž tež statny minister a zamołwity za serbske naležnosće su wupřeli zbožopřeća, přejachu wuspěch abo su poskićeli podpěru.

Rěčnica rady starostow Silwija Stefanowa (Čorny Chołmc/Schwarzkollm) a wólbny wjednik dr. Hagen Domaška (Drježdźany/Dresden) staj zapósłancam wuprajiłoj zbožopřeća a jim přepodałoj wobkrućenske wopisma kaž tež knihu „Minderheitenrecht ist Menschenrecht“ wosobinsce signěrowanu wot Pětra Kroha.

Pod wjednistwom starobneje prezidentki a runočasnje prěnjeje adresatki sejma, Edith Pjeńkoweje z Rowneho/Rohne, je so prěnje posedźenje zjawnje wotměło. Wone je wobsahowało postajenje nachwilneho jednanskeho porjada. Zapósłancojo su nimo toho wobzamknyli, wužiwać pomjenowanje „Serbski sejm“ jako swójske mjeno za parlament. Dale su z prěnjeho wuradźownja wušli tři posołstwa, kotrež su so wobzamknyli:

  • Tomaš Wornar (Drježdźany/Dresden) je přečitał do manifesta spisane zasady zhromadneho dźěła Serbskeho sejma.
  • Hanzo Wylem-Keł (Huštań/Wüstenhain) je zapodał wot Uda Nikuša (Cersk/Tschernitz) iniciěrowane měrowe poselstwo, z njepowalnej wolu so jako Łužiscy Słowjenjo zasadźować za nutřkowny a wonkowny měr.
  • Tomaš Čornak (Njebjelčicy/Nebelschütz) je zastupniske prawo Serbskeho sejma zwjazał z dźakom a respektom napřećo Domowinje, kotraž je jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow dotal pohonjowała politiske sobupostajanje.

Přichodne zjawne posedźenje Serbskeho sejma budźe dnja 15. hodownika/decembra 2019.

Wróćo