Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Serbske zhromadźenstwo

Ze swojim podpismom podpěra hižo nimale 1000 serbskich wosobinow załoženje demokratisce legitimowaneho SERBSKEHO SEJMA. Mjez nimi zastupjerjo zjawneho žiwjenja, wuměłcy, wědomostnicy, burja, duchowni, rjemjeslnicy a předewzaćeljo, wosebje tež šulerjo, wučomnicy a studenća. Wšitcy přeja sej skutkowne zastupnistwo zajimow Serbow na cyłostatnej runinje a kćějate serbske zhromadźenstwo, na kotrež móhli hordźi być.

Ludy trjebaja hustodosć generacije dołho za swój proces kulturelneho sebjenamakanja, kaž hodźi so na přikładźe Samow, indigenych ludow w Americe, ale tež pola Němcow wbokedźbować, kotrež maja samozrozumliwje mjeztym swoje parlamenty. Dynamika dźensnišeho kulturelneho, hospodarskeho a demografiskeho wuwića nam njedowola, hišće dalšu generaciju wočakać, chcemy-li eksistencu jako serbski lud dlěšodobnje zawěsćić.

Na zbožo skićeja nam wustawowe prawa – kotrež su sej tež Serbja 1989/90 sobu wudobyli – trěbnu swobodu a kóždu móžnosć, so wotpowědnym wužadanjam našeho časa stajić a so sami organizować. Jenož na nas samych zaleži, historisku šansu wužić. Tohodla:

Wutworjenje wuspěšneho serbskeho zhromadźenstwa jako přikład za druhe kulturne narody bjez swójskeho stata

Wunošk

samopostajowanje: Wudobyće kulturnopolitiskeje jednanskeje kmanosće jako narod

sebjehódnota: Přewinjenje traděrowanych začućow mjenjehódnoty

zhladowanje wotwonka: Emancipacija jako runoprawny statny lud

trajnosć: Dlěšodobne zawěsćenje atraktiwnosće našeje rěče a kultury

dźěłowe městna: wužiwanje našeje kulturelneje identity k skrućenju regionalneho hospodarstwa

žiwjenska radosć: Zmysłapołne móžnosće sobuskutkowanja wšěch generacijow při zeskutkownjenju „serbskeje renesansy“

Institucije

RADA STAROSTOW A STAROSTOWKOW: kulturne swědomje

Nadawki:

 • přewodźenje organizatoriskeho konstituowanja serbskeho zhromadźenstwa
 • po konstituowanju Serbskeho sejma: Ideelna reprezentanca serbskeho kulturneho naroda

Namjet:

 • někak 12–20 sobustawow wšelakich generacijow
 • rekrutěrowanje z kruha podpisarjow abo na namjet
 • zwěsćenje přez iniciatiwnu skupinu w konsensu, potom wólba přez PŘEDPARLAMENT resp. SERBSKI SEJM

Sobustawojo RADY STAROSTOW wuznamjenjeja so přez wosobinsku integritu a njewotwisnosć, su w zjawnosći připóznaći a zasadźuja so za serbsku wěc.

 

PŘED-PARLAMENT: hnydom započeć

Nadawki:

 • pomjenowanje kulturnopolitiskich prioritow
 • wuwiće konkretnych jednanskich konceptow
 • etablěrowanje parlamentariskeje ideje w serbskej zjawnosći
 • wudźěłanje zakładnych statutow serbskeje zakonitosće
 • wuzwolenje eksekutiwneho wuběrka

Namjet:

 • wólbokmani su wšitcy podpěraćeljo ideje, kotřiž so do wólbneje lisćiny zapisaja
 • nadregionalnje (njewotwisnje wot bydlenja)
 • dohladowanje wólbow přez RADU STAROSTOW
 • někak 30 sobustawow
 • aktiwne a pasiwne wólbne prawo za jednotliwcow

 

SERBSKA KOMISIJA: Něchtó dyrbi to činić

Nadawki:

 • zwoprawdźenje identifikowanych kulturnopolitiskich prioritow na wšěch statnych a nadstatnych runinach
 • rozwiće swójskich politiskich inciatiwow

Namjet:

 • sobustawojo so přez PŘEDPARLAMENT wuzwola

Perspektiwa

PŘEDPARLAMENT so naposledk přez SERBSKI SEJM wotměni, kotryž přichodnje woli SERBSKU KOMISIJU. RADA STAROSTOW wostanje jako dohladowarska institucija kulturneje identity Serbow. Předwidźane je konstituowanje zhromadźenstwa Serbow w formje korporacije zjawneho prawa. SERBSKI SEJM etablěruje so jako politiski stołp serbskeho zhromadźenstwa.